DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DokumentOpis
Pobierz
Formularz rekrutacyjnyFormularz rekrutacyjny i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - zał. nr 1Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie - zał. nr 2Oświadczenie o zgodności danych z dokumentem tożsamości
Oświadczenie - zał. nr 3Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
Deklaracja udziału - zał. nr 4Deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie kandydata do projektu
Oświadczenie - zał. nr 5Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości
Oświadczenie - zał. nr 6Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych


REGULAMIN REKRUTACJI Z ZAŁĄCZNIKAMI

DokumentOpis
Pobierz
Regulamin rekrutacjiRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Karta oceny - zał. nr 2Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Karta oceny - zał. nr 3Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Karta oceny - zał. nr 4Karta zbiorczej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego do projektu
Karta oceny - zał. nr 5Karta wyników rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z ZAŁĄCZNIKAMI

DokumentOpis
Pobierz
RegulaminRegulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek - zał. nr 1Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
Biznesplan - zał. nr 2Biznesplan
Oświadczenie - zał. nr 2aOświadczenie o zgodności wersji elektronicznej biznesplanu z wersją papierową
Harmonogram - zał. nr 3Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy
Oświadczenie - zał. nr 4Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych
Formularz - zał. nr 5Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Karta oceny - zał. nr 6Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
Karta oceny - zał. nr 7Karta oceny biznespalnu
Wniosek - zał. nr 8Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

 

UMOWY Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU

DokumentOpis
Pobierz
UmowaUmowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
UmowaUmowa o udzielenie wsparcia pomostowego

 

ROZLICZENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DokumentOpis
Pobierz
ZestawienieZestawienie wydatków inwestycyjnych objętych dotacją
Instrukcja - zał. nr 1Instrukcja wypełniania zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją
Wzór karty - zał. nr 2Wzór karty oceny zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją
Protokół - zał. nr 3Protokół zdawczo-odbiorczy
Oświadczenie – zał. nr 4Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznes planem
Oświadczenie – zał. nr 5Oświadczenie o niedokonywaniu zakupów od najbliższej rodziny
Oświadczenie – zał. nr 6Oświadczenie o służeniu środka transportu wyłącznie celom projektu
Oświadczenie – zał. nr 7Oświadczenie o właściwościach używanych środków trwałych
Oświadczenie – zał. nr 8Oświadczenie o zgodności przelewów z fakturami
Wzór opisu – zał. nr 9Wzór opisu faktury
Wzór opisu – zał. nr 10Wzór opisu FV z wkładem własnym

 

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

DokumentOpis
Pobierz
ZestawienieZestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym
Instrukcja - zał. nr 1Instrukcja wypełniania zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym
Wzór karty - zał. nr 2Wzór karty oceny zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DataOpis
Pobierz
22.01.2018 r.Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych
15.02.2018 r.Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie cyklu szkoleń
06.03.2018 r.Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa grupowego i indywidualnego
08.07.2018 r.Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie doradztwa grupowego i indywidualnego po założeniu działalności gospodarczej