Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wartość projektu ogółem wynosi: 4 242 574,25 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 4 117 945,25 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi: 3 606 188,11 zł.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • bezrobotnych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia*,
 • zamieszkałych na terenie powiatu strzyżowskiego lub jasielskiego lub brzozowskiego,
 • należących do minimum jednej z grup:
  • długotrwale bezrobotny/a,
  • kobieta,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • osoba niepełnosprawna.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE JEST:

 • dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego FORMULARZA REKRUTACYNEGO wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami do biura projektu w Strzyżowie lub do punktów rekrutacyjnych zlokalizowanych w Jaśle lub Brzozowie, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera,
 • spełnienie obligatoryjnych kryteriów rekrutacji określonych powyżej.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów do 30.09.2019 r.

OFERUJEMY:

 • szkolenia i doradztwo prowadzone przez wykwalifikowana kadrę,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 49 000,00 zł w tym:
  • bezzwrotna dotacja do 25 000,00 zł/os.,
  • wsparcie pomostowe do 2 000,00 zł /m-c przez okres pierwszych 12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy,
 • zwrot kosztów – dojazdu na szkolenia i doradztwo oraz opieki nad osobą zależną w trakcie ich trwania,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek dla uczestników szkoleń.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

*Osoba powyżej 29. roku życia to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30lat (od dnia 30 urodzin).

 

Realizatorzy projektu „Moja firma – moja praca”

LIDER

-

-

PARTNER