Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – I tura

Opublikowano: 2018-06-21 14:08:46

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 58 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostały ocenione 52 biznesplany i osoby te osoby zostały umieszczone na wstępnej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Pozostałe 6 wniosków nie uzyskało wymaganego minimum 60% punktów ogólnej sumy punktów lub 60% punktów w którymś kryterium oceny.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
LISTA BIZNESPLANÓW NIEREKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA