Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników II tury projektu „Moja firma – moja praca”

Opublikowano: 2018-06-19 12:54:04

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia finansowego będą przyjmowane w terminie 2 lipca 2018 r. – 16 lipca 2018 r.

Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY, należy dołączyć następujące załączniki:

  1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo–doradczej (kopia zaświadczenia);
  2. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej biznesplanu z wersją papierową;
  3. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa;
  4. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem;
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1543);
  6. oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej otrzymają Państwo w Biurze projektu w Strzyżowie podczas składania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać z zakładki DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu oraz pod nr telefonów 667 634 306 lub 667 634 717.