Rusza II tura rekrutacji do projektu „Moja firma – moja praca”

Opublikowano: 2018-03-26 08:56:31

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja praca” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie wraz z Towarzystwem ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie, ogłasza II turę rekrutacji.

II tura rekrutacji będzie prowadzona w okresie od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów do 30.09.2019 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkujące na terenie powiatu strzyżowskiego lub jasielskiego lub brzozowskiego, należące do minimum jednej z grup:

  • długotrwale bezrobotny/a,
  • kobieta,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • osoba niepełnosprawna.

Formularze rekrutacyjne można pobrać w Biurze projektu w Strzyżowie przy ul. Rynek 15 (budynek Galerii Miejskiej w Strzyżowie I piętro), Punktach rekrutacyjnych w Jaśle i Brzozowie, a także ze strony internetowej projektu www. dotacje-sfg.pl w zakładce dokumenty.

Potencjalny uczestnik projektu składa następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny.
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu strzyżowskiego lub brzozowskiego lub jasielskiego (wzór załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego).
  3. Oświadczenie o zgodności danych z dokumentem tożsamości potwierdzające płeć i wiek (wzór załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego)
  4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej oraz okres pozostawania na bezrobociu – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy lub:
  5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak składek z tytułu posiadanego stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych na bieżącą chwilę lub przez okres 12 miesięcy wstecz w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Jednorazowa dotacja dla uczestnika projektu wyniesie 25 tyś. zł, a wsparcie pomostowe 2 tyś. zł, które będzie wypłacane w okresie 12 miesięcy na wydatki związane z bieżącą działalnością m.in na ZUS, podatki, promocję firmy, wynajęcie lokalu.

Oprócz pomocy na założenie i prowadzenie firmy, każdy z uczestników obowiązkowo będzie uczestniczył w bloku szkoleniowo-doradczym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, który będzie składał się z doradztwa grupowego, indywidualnego i szkoleń.

Również po założeniu działalności gospodarczej uczestnicy projektu będą korzystali z doradztwa indywidualnego m.in. z zakresu: prawa pracy, źródeł pozyskiwania kapitału, księgowości i podatków, BHP, Informatyki, zarządzania jakością, innowacyjności.

Jeżeli spełniasz kryteria rekrutacyjne, masz pomysł na swoją firmę, chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – zgłoś się do Biura projektu w Strzyżowie lub Punktów rekrutacyjnych w Jaśle i Brzozowie, w celu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 667 634 717,  667 634 306.